wtorek, 16 czerwca 2020

Katarzyna, Erna, Maria - wystawa

Małgorzata Malwina Niespodziewana
Katarzyna, Erna, Maria

wystawa indywidualna

galeria lokal_30
Wilcza 29a/12, Warszawa, Poland
domofon 12, lewa klatka
w bramie, V piętro

http://lokal30.pl/aktualnosci/

środa–piątek 12.00–18.00
sobota 12.00–15.00
lub po umówieniu spotkania
Wed–Fri noon – 6pm
Sat noon – 3pm
or by appointment
https://www.facebook.com/events/310390679966315/


Początek wystawy 19 czerwca, godz. 16.00 - 20.00.
Wystawa będzie trwała do 1 sierpnia 2020

Osoby przychodzące na wystawę prosimy o zachowanie zasad dystansu fizycznego.

Działająca współcześnie artystka inspiruje się swoimi poprzedniczkami. Nie ukrywa tego, przeciwnie – otwarcie sygnalizuje ów fakt w każdej z poświęconych im prac. Historie i dzieła Katarzyny Kobro, Erny Rosenstein oraz Marii Jaremy wpłynęły na powstanie realizacji ujętych w cykle Historia o Katarzynie, Erna, Kolekcja (dla Marii). Każda z wymienionych artystek była twórczynią awangardy, każda żyła w dwudziestym wieku, a ich losy zostały naznaczone przez najstraszliwsze wydarzenia: wojny i ich konsekwencje, śmierć bliskich, nędzę i wysiedlenia. Złe czasy nie sprzyjały twórczości. A jednak one przy sztuce pozostały powracając do niej nawet w najgorszych momentach. Sztuka jako terapia? Z całą pewnością nie. Liczyło się ocalenie czegoś dalece większego. Dodatkowo jeszcze, twórczość każdej ze wspomnianych, już po ich śmierci, czekała długo na nową interpretację, nowe spojrzenie, zamknięta w oczywistościach i gotowych odczytaniach.

Autorką, która wpuściła dorobek poprzedniczek w krwioobieg dzisiejszej sztuki, jest Małgorzata Malwina Niespodziewana. W ich postawach widzi ona przede wszystkim wrażliwość, ale i siłę życia mimo cierpienia, przynoszonego przez świat zewnętrzny i – jak już wspomniałam – zasadnicze przekonanie o sztuce jako ratunku dla człowieczeństwa w granicznych momentach. Artystyczne życiorysy wymienionych autorek zawierają bowiem następującą sekwencję wydarzeń: po początkowych sukcesach przychodzi wojna i związane z nią zło, naznaczające wszystko i wszystkich. Potem zaś – nie ma odkupienia, nic nie jest już takie jak było i trzeba żyć dalej z ciężarem pamięci.

W sposobie, w jaki Niespodziewana relacjonuje postawy swoich bohaterek, pojawia się gest przekory w stosunku do wysokich, modernistycznych stylów mówienia o artystach, w których nie do pomyślenia było opowiadanie o sztuce poprzez biografie, które utożsamiano z „plotkarstwem”. Owszem, istnieje w naszej kulturze rozwinięty nurt biografistyki, który cieszy się własnymi prawami i schematami fabularnymi. Prace Niespodziewanej to przeniesienie w pewien sposób tego nurtu w niezbyt przyjazny mu żywioł sztuk wizualnych.

Strategia jest z gruntu ponowoczesna. Bazuje wszak na przekonaniu, że nie wymyślimy już nic nowego i możemy tylko miksować gotowe symbole w coraz to nowe konstelacje. Niespodziewana akceptuje fakt, że stoi na ramionach olbrzymek. Jej poprzedniczki wypracowały język nowoczesności, który ona – ich następczyni – może dzisiaj co najwyżej zastosować. Zjawisko wyczerpania nie musi jednak oznaczać słabości. Przywracanie żywej pamięci poprzedniczek jest przecież także pracą u podstaw: tworzeniem kobiecej wersji historii sztuki, czyli herstorii, tkaniem wątków matriarchalnej genealogii artystycznej. Jest też budowaniem przez artystkę własnej, bezpiecznej przystani, gdzie nikt nie zakwestionuje jej działalności. Gest Niespodziewanej oznacza więc tworzenie wspólnoty artystek: przyznanie się do matek-patronek-awangardystek, lecz także wsparcie dla współcześnie uprawiających sztukę sióstr-koleżanek.
Tekst: Magdalena Ujma
~~~

Małgorzata Malwina Niespodziewana
"Katarzyna, Erna, Maria"

Beginning of the exhibition: 19 June, 4-8 pm
The exhibition will be on display until 1 August 2020

Visitors coming to the exhibition are asked to keep the rules of physical distance.

The artist active in the contemporary era draws inspiration from her female predecessors. She does not conceal it, quite the opposite – she openly signalises this fact in each of her pieces devoted to them. The stories and artworks of Katarzyna Kobro, Erna Rosenstein and Maria Jarema inform the works from the cycles The History about Katarzyna, Erna, Collection (for Maria). Each of these figures was an avant-garde woman artist living in the 20th century, and the stories of their lives were marked by the most horrific events: wars and their consequences, death of their loved ones, destitution and displacement. Such bad times were surely not conducive to creative work. And yet, these artists adhered to art and returned to it even at the worst of moments. Art as therapy? Not at all. The stake was to salvage something far greater. What is more, after their death, the practice of each of these artists waited for a long time for a new interpretation, a new perspective, since it had been confined to platitudes and established ways of understanding.

The artist who has introduced the work of her predecessors into today’s art circulation is Małgorzata Malwina Niespodziewana. In their attitudes she mainly discerns sensitivity, but also a vital force maintained despite the suffering caused by the external world, and – as I have already mentioned – their essential belief in art as the humanity’s salvation at liminal moments. The artistic biographies of the women artists in question feature the following sequence of events: after their initial successes comes the war with all its evil, which leaves its imprint on everything and everybody. The later times bring no redemption, nothing is what it used to be and one needs to carry on living with the burden of memory.

The way in which Niespodziewana recounts the attitudes of her protagonists involves a gesture of contrariness to high-brow Modernist styles of speaking about artists, which deemed discussing art through the prism of biographies unthinkable as it was associated with “gossip”. A developed biographic current does indeed exist in our culture, enjoying its own rights and employing storyline schemas. However, Niespodziewana’s pieces transfer this tendency in a certain way into the realm of visual arts, which is not that friendly towards it.

This strategy is downright postmodern as it is founded on the conviction that we will no longer invent anything new and all we can do is to mix existing symbols forming ever- newer constellations. Niespodziewana accepts the fact that she is standing on the shoulders of giantesses. Her predecessors developed the language of modernity, which she – their follower – can only use today, nothing more. Yet, the phenomenon of exhaustion does not necessarily mean weakness. Restoring the living memory of the antecedents is also organic work indeed: it consists in establishing a women’s version of art history – herstory – and weaving the threads of matriarchal artistic genealogy. It also involves building the artist’s own safe haven, where no one can question her activity. Niespodziewana’s gesture is therefore tantamount to building a community of women artists: acknowledgement of mothers-patronesses-avant- garde artists, but also support for sisters-colleagues who create art today.
Text: Magdalena Ujma

sobota, 15 lutego 2020

Graficzki. Heroiny i Heroinki - wystawaGraficzki. Heroiny i Heroinki.
Heroiny:
Zofia Stryjeńska, Maria Jarema, Janina Kraupe, Danuta Leszczyńska-Kluza, Alina Kalczyńska, Anna Sobol-Wejman, Krystyna Piotrowska, Małgorzata Żurakowska
Heroinki:
Marta Bożyk, Marlena Biczak, Edyta Stajniak, Agnieszka Dutka, Halina Cader-Pawłowska, Agnieszka Dobosz, Anna Sadowska, Anna Juszczak, Dominika Bobulska, Ewelina Małysa, Joanna Janowska-Augustyn, Magdalena Uchman, Bogna Sroka-Mucha, Monika Wanyura-Kurosad, Małgorzata Stachurska, Małgorzata Malwina Niespodziewana

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
Rynek Główny 29, 1 piętro
17.03.-3.04.2020
Wernisaż: 17 marca, godz. 18.00
Kuratorka: Małgorzata Malwina Niespodziewana 
(w ramach autorskiego cyklu: Grafika. Kontynuacja)

Na wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych, zobaczymy prace graficzek zobaczymy prace graficzek wykładających na co dzień  w uczelniach oraz upowszechniających wiedzę na temat grafiki artystycznej, które ukończyły  Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Decyzja ta jest nieprzypadkowa, ponieważ są one jedną z pierwszych generacji artystek-naukowczyń w takiej skali, które – opierając się na swoim doświadczeniu i wiedzy – mogą kształtować nowe pokolenia studentek i studentów na poziomie akademickim i uniwersyteckim. Wystawa będzie również prezentowała prace ich wielkich poprzedniczek  Heroin, które uprawiały grafikę artystyczną.
Wystawa jest organizowana w ramach obchodów Roku Kobiet z ASP (100-lecia przyjęcia kobiet w poczet studentów).

Wystawa powstała we współpracy ze: Stowarzyszeniem Międzynarodowe Triennale Grafiki, Biblioteką Główną ASP w Krakowie, ASP w Krakowie, Rokiem Kobiet z ASP

środa, 22 stycznia 2020

poniedziałek, 16 grudnia 2019

Washi no fushigi w Mino Washi Papaer Museum w Japonii

Washi no fushigi / The Mystery of Paper / Tajemnica papieru

Mino Washi Paper Museum
Mino (Gifu Prefecture), Japan
12.12.2019 - 27.01.2020

More info HERE


fot. Takaaki Otsuka

wtorek, 12 listopada 2019

Affordable Art Fair Hamburg

Affordable Art Fair Hamburg
Targi sztuki

14-17 listopada/November, 2019

Galeria M
stand number E4

Hamburg Messe und Congress
at 1 Masseplatz, Hamburg, Germany

More info Here and HereDruga pochwała warsztatu - wystawa

Druga pochwała warsztatu
wystawa grupowa

wernisaż 19 listopada 2019, godz. 18.00

Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki
Rynek Główny 29, 1 p.
Kraków

M. Niespodziewana, Odbicia na rzece Nagara 1, 2019
M. Niespodziewana, Odbicia na rzece Nagara 2, 2019

czwartek, 12 września 2019

Jeszcze chwila i trafi mnie szlag - wystawa

Jeszcze chwila i trafi mnie szlag
20.09–8.11.2019

Otwarcie: 20.09, godz. 17–21

Artystki: Maria Anto, Zuzanna Janin, Elka Krajewska, Małgorzata Markiewicz, Kraj M, Małgorzata Malwina Niespodziewana, Anna Orbaczewska, Maria Toboła

Tytuł wystawy jest cytatem z piosenki Katarzyny Nosowskiej “Mówiła mi matka”. Znalazł się w utworze jako jeden z wielu bon motów, które autorka przytacza wspominając własne dzieciństwo i swoje relacje z matką. Nosowska napisała ten tekst jako dojrzała kobieta, sama mająca dorosłego syna, a została oskarżona przez internautki o przedstawianie macierzyńskiej troski w niewłaściwym świetle, co pokazuje jak bardzo same kobiety są przywiązane do mitu matki „idealnej”.
“Jeszcze chwila i trafi mnie szlag” dotyczy relacji córki i matki­ – ich złożoności i różnorodności, charakterystycznych dla nich bliskości, troski i wspólnoty doświadczeń, ale również rywalizacji, odpychania się i wzajemnej kontestacji. Zwracamy uwagę na ewolucję, która zaszła w tych relacjach pod wpływem zmiany postrzegania roli kobiety oraz jej związków z partnerami, a także wzorców życia rodzinnego i społecznego. Poza macierzyństwem, chcemy pokazać również rzadziej eksponowaną stronę tej relacji, jaką jest córkostwo – termin, który wszedł do języka polskiego za sprawą Joanny Miezielińskiej, tłumaczki książki Adrienne Rich “Zrodzone z kobiety”.
W ramach wystawy prezentujemy prace dotyczące macierzyństwa i córkostwa, a także przykłady tych związków funkcjonujące w świecie sztuki. Pozwala to bliżej przyjrzeć się oddziaływaniu na siebie osobowości artystycznych matek i córek, zarówno negujących, jak i inspirujących się wzajemnie. Każda kobieta mająca za sobą doświadczenie macierzyństwa, a jednocześnie będąca aktywna zawodowo, zna wewnętrzny konflikt pomiędzy oddaniem swojej uwagi dziecku, a poświęceniem się swojej karierze. Przykłady tych trudnych, czasem dramatycznych wyborów można odnaleźć również w historii sztuki. Na wystawie “Jeszcze chwila i trafi mnie szlag” podejmujemy również zagadnienie odwrócenia roli, kiedy to córka przejmuje funkcje opiekuńcze nad swoją matką wspierając ją, a jednocześnie współpracując z nią.
Wystawa odbywa się w ramach Warsaw Gallery Weekend 2019.

galeria lokal_30

Wilcza 29a m.12, Warszawa
V piętro

więcej/more in English TU

piątek, 9 sierpnia 2019

Powrót do Japonii

Wkrótce wracam do Japonii. Na przełomie sierpnia i września otwieram serię wystaw w kontekscie polsko-japońskiego artystycznego projektu: Washi no fushigi / Tajemnica papieru / The Mystery of Paper. 

Wydarzeniom towarzyszą wykłady, warsztaty i kontynuacja moich badań artystycznych.

Do zobaczenia w Mino, Gifu Prefecture!

Więcej informacji niebawem!
Mino Washi Paper Museum, 2002

Wystawa w Islandii

Rzeczywistość i jej fantazje. Współczesna grafika polska. 

wystawa zbiorowa / group exhibition

wernisaż/opening 5.09.2019
Reykjanes Art Museum/ Jan Fejkiel Gallery

http://listasafn.reykjanesbaer.is/en

sobota, 20 lipca 2019

Washi no fushigi / Tajemnica papieru - odsłona druga

Washi no fushigi / Tajemnica papieru  / The Mistery of Paper 2
odsłona druga

Bożyk/Niespodziewana/Rosiek-Buszko

26.07.2019-14.01.2020

Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
ul. Kłodzka 42

Muzeum otwarte maj-sierpień
pn-sob 9-18.00
nd 9-15.00

wiecej info TU


Alter Ego 2

Alter Ego 2
wystawa grupowa / group exhibition
28.06.-2.02.2019

Galeria Pryzmat
ul. Łobzowska 3, Kraków
kurator: Adam Małek

Wystawa w ramach Krakowskich Spotkań Artystycznych 2019
więcej / more TU

niedziela, 2 czerwca 2019

Jikihitsu. Sygnatura artysty - wystawa i konferencja

Małgorzata Malwina Niespodziewana

Ja, Nagara  / I, Nagara - performance

11 czerwca  / June 2019, godz. 18.00 / 6.p.m.

Jikihitsu. Sygnatura artysty - wystawa / exhibition

SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

Międzynarodowa konferencja:

9.40-10.00, 12 czerwca / June
dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados
(Wydział Sztuki, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Ćwiczenia z uważności – o japońskim doświadczeniu
w pracy twórczej
SARP, ul. Foksal 2, Warszawa

więcej TU

niedziela, 24 marca 2019

Seminarium feministyczne

Seminarium Feministyczne

Dom Norymberski, Kraków
30 marca 2019, godz. 12.00-15.00

Tematem VII edycji Seminarium Feministycznego są „Mistrzynie”. To feministyczna klasyka – promowanie kobiecych autorytetów, wzorców mądrości i sukcesu. Figury mistrzyń są niezbędne w świecie sztuki, który bez nich pozostaje niepełny, zubożony o reprezentantki połowy populacji. Liczba mistrzyń musi wzrastać, by adekwatnie odzwierciedlać udział artystek w świecie sztuki.
Podczas VII edycji Seminarium zapytamy o możliwe strategie działania: co robić, by doświadczenie artystek, które jest marginalizowane i spychane do niszy trywialności, prywatności oraz indywidualizmu, przemienić w takie, które promieniuje na zewnątrz i staje się wzorem dla innych.

Plan Seminarium:
1. Małgorzata Dawidek-Gryglicka „Marginesy, czyli tekst główny. Szkic wokół twórczości Pierwszych Mistrzyń"
2. Anna Baranowa „Jadwiga Maziarska, Janina Kraupe - mistrzynie nieoczywiste"
3. Ewa Bloom Kwiatkowska „KOBRO / Identyfikacje / auto -da -fe’”
4. Malwina Niespodziewana „Korepetycje z awangardy - Kobro, Rosenstein, Jarema. Doświadczenie vs. twórczość”.

Moderatorka: Magdalena Ujma

VII Seminarium Feministyczne odbędzie się w Krakowie, w Domu Norymberskim. W tym samym dniu i miejscu nastąpi finisaż wystawy zbiorowej „HERstoria sztuki II”. Wystawa, zorganizowana w związku z „Rokiem Kobiet na ASP”, wpisuje się w cykl dorocznych wystaw przygotowywanych na 8 marca przez Iwonę Demko i Renatę Kopyto.

więcej https://www.facebook.com/events/2038395036469013/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...